Privaatsuspoliitika

Üldsätted

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Põnni Aabits OÜ.

Privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

Isikuandmed, mida Põnni Aabits OÜ kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. Oma isikuandmete jagamisega annab klient Põnni Aabits OÜ-le õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida klient otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

Klient vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks.

Põnni Aabits OÜ ei vastuta kliendi poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

Klientide isikuandmete töötlemine

Põnni Aabits OÜ võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

Ees- ja perekonnanimi;

Sünnikuupäev;

Telefoninumber;

E-posti aadress;

Kohaletoimetamise aadress;

Arvelduskonto number;

Maksekaardi detailid;

Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.

Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – üks aasta

Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – üks aasta

Töötlemise eesmärk – kliendihaldus. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – üks aasta

Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

Töötlemise eesmärk – turundus. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – üks aasta

Põnni Aabitsa OÜ-l on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Põnni Aabits OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Põnni Aabits OÜ organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Põnni Aabits OÜ säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui üks aastat.

Kliendi õigused

Kliendil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

Kliendil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

Kliendil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

Kui Põnni Aabits OÜ töötleb kliendil isikuandmeid kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

Klient saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@ponniaabits.ee

Kliendil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Lõppsätted

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Põnni Aabits OÜ-l on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades kliente muudatustest kodulehe www.ponniaabits.ee kaudu.